Σ.Ε.Γ.Ε. τμήμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενήλικων (2019) - Sege