Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ιανουάριος 25, 2013 / Comments (0)

Νέα

logo espa

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους Τομείς της Οικονομίας (Μεταποίηση-Εμπόριο-Τουρισμός-Υπηρεσίες) μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έως την 31/12/2011 έχουν ολοκληρώσει δύο ή και παραπάνω διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση-Εμπόριο-Τουρισμός-Υπηρεσίες με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Προκήρυξη του Προγράμματος.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση-Εμπόριο-Τουρισμός-Υπηρεσίες με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Προκήρυξη του Προγράμματος.
 • Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση (Υπό σύσταση επιχειρήσεις) η οποία θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς Μεταποίηση-Εμπόριο-Τουρισμός-Υπηρεσίες με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Προκήρυξη του Προγράμματος.
 • Να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή να διαθέτουν τις Νομικές μορφές: Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. , Ι.Κ.Ε.

 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

 • Για τις επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης ορίζονται τα 30.000€ και ανώτατο τα 300.000€
 • Για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού το κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης ορίζονται τα 20.000€ και ανώτατο τα 300.000€
 • Για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών το κατώτατο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης ορίζονται τα 20.000€ και ανώτατο τα 100.000€
 • Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. στα παραπάνω ποσά

 

 Ποσοστό Επιχορήγησης

 • 50% για τις μικρές επιχειρήσεις
 • 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • Σημείωση: Τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10% για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Το υπόλοιπο ποσοστό του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί ίδια συμμετοχή και μπορεί να καλυφτεί με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό.

 

 Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. Δαπάνες κατασκευής κτιριακών υποδομών για ΑμΕΑ.
 2. Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός παραγωγής και λοιπός εξοπλισμός: προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Μεταφορικά μέσα: Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνο χρήσης σχετικής την δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών μεταφορικών μέσων.
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας: Αγορά-μεταφορά-εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, προμήθεια-μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας
 5. Λογισμικά προγράμματα και υπηρεσίες λογισμικού: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων λογισμικών προγραμμάτων που αποτελούν συστήματα αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Επιχορηγείται το κόστος της άδειας χρήσης, η παραμετροποίηση και η εκπαίδευση.
 6. Δικαιώματα τεχνογνωσίας: Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή αδειών εκμετάλλευσης για την αγορά των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης
 7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην επιχείρηση (ISO, HACCP, κτλ).
 8. Δαπάνες προβολής και προώθησης: δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού, διαφημιστικές καταχωρήσεις και κατασκευή ιστοσελίδας.
 9. Αμοιβές συμβούλων: Παροχή υπηρεσιών Διοίκησης και Παρακολούθησης έργου και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής (Έρευνα αγοράς, μελέτες benchmarking, marketing plan, κτλ)
 10. Λειτουργικές δαπάνες: Ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κινητής τηλεφωνίας, δαπάνες και αμοιβές για την ίδρυση της επιχείρησης. Οι δαπάνες αυτές ισχύουν μόνο για τις Νέες επιχειρήσεις (Ημερομηνία έναρξης μετά την 01/01/2011) και τις Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 

Γενικές Σημειώσεις:

 1. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης στους κλάδους της Μεταποίησης και του Τουρισμού και 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης στους κλάδους της Εμπορίας και των Υπηρεσιών.
 2. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα.
 3. Ισχύουν μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού της επένδυσης για κάθε επιλέξιμη δαπάνη με βάση τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης.
 4. Οι δαπάνες των κατηγοριών από 1 έως 6 πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
 5. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που υλοποιούνται σε περισσότερες από μία Περιφέρειες.

 

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 25/02/2013

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Αντίγραφο Βεβαίωσης έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των μορφών)

2

Αντίγραφο μεταβολής εργασιών που να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. (Ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των μορφών)

3

Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με εταιρική νομική μορφή εταιρείας και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού (Μόνο Εταιρίες όλων των μορφών)

4

Αντίγραφα εντύπων Ε1 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα εντύπων Ε3 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα εντύπων Ε5 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Τα παραπάνω έντυπα προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση της εταιρίας. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.

5

Αντίγραφα Ισολογισμών – Αποτελεσμάτων χρήσης για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012 με σφραγίδα της επιχείρησης και του λογιστή.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Για όσες επιχειρήσεις κλείνουν χρήση σε ημερομηνία διαφορετική της 31/12 των ετών ανωτέρω, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων προσαρμόζεται αντίστοιχα.

Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης απαιτείται η προσκόμιση πίνακα με διαχωρισμό ανά ημερολογιακό έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και των εξαγωγών με κατάθεση των σχετικών ισοζυγίων ανά έτος, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της εταιρείας.

6

Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.

7

Αντίγραφο Εντύπου Ε7 με την συνημμένη αναλυτική κατάσταση για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα Πίνακα Προσωπικού θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας των τριών τελευταίων ετών

8

Πρωτότυπες Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος και θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Προμηθευτή.

9

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επιχειρηματία ή/και των εταίρων/μετόχων της εταιρίας (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης του επιχειρηματία, των εταίρων/μετόχων και των εργαζόμενων της επιχείρησης (π.χ .πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 • Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής της επιχείρησης σε επενδυτικά προγράμματα.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κτλ).

 

10

Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί των τριών τελευταίων Οικονομικών Ετών) και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Νέες και τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Αντίγραφο του Εντύπου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

2

Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα προσκομίζονται τα κάτωθι:

 • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.
 • Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010 και 2011 ανάλογα με την περίπτωση

3

Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης και αντίγραφο των τροποποιήσεων αυτού και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού όνο για τις νέες επιχειρήσεις με εταιρική μορφή).

4

Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).

5

Αντίγραφο μεταβολής εργασιών που να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).

6

Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (Μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).

7

Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).

8

Πρωτότυπες Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος και θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Προμηθευτή.

9

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επιχειρηματία ή/και των εταίρων/μετόχων της εταιρίας (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης του επιχειρηματία, των εταίρων/μετόχων και των εργαζόμενων της επιχείρησης (π.χ .πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 • Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής της επιχείρησης σε επενδυτικά προγράμματα όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).  
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κτλ).

 

10

Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί των τριών τελευταίων Οικονομικών Ετών) και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.

Αφήστε μια απάντηση