Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Ιανουάριος 25, 2013 / Comments (0)

Νέα

ethinko apothematiko

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Σκοπός του προγράμματος είναι η Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες από 18 έως 64 ετών.

Επιλέξιμες Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γυναίκες ετών από 18 έως64 ετών που είναι άνεργες ή απειλούνται από ανεργία. Οι Δικαιούχοι προσδιορίζονται ως εξής:

 • Άνεργες γυναίκες με Δελτίο Ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ, ή
 • Γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • Απειλούνται από την ανεργία π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

 

Οι άνεργες γυναίκες μπορούν να συστήσουν επιχείρηση που να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε,, Αστικοί συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Να είναι υπό σύσταση εταιρία ή να έχει συσταθεί μετά την 01/09/2012
 • Να διαθέτει ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Να είναι εγκατεστημένη σε μια από τις Περιφέρειες όπου απευθύνεται το παρών Πρόγραμμα 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης& Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται:

 • Χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.
 • Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000€ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την πρόσληψη ανέργων. 

 

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

 1. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής).
 2. Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία στον κύριο φορέα ασφάλισης.
 3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και την παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. 
 4. Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής κατάρτισης.
 5. Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή/και του νεοπροσλαμβανόμενου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης..
 6. Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας  

 

Γενικές Σημειώσεις:

 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν μετά την 01/09/2012
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες: Ο ΦΠΑ, τόκοι επί των χρεών, αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων

 

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 01/03/2013 έως την 29/03/2013

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Αντίγραφο Βεβαίωσης έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των μορφών)

2

Αντίγραφο μεταβολής εργασιών που να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. (Ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες όλων των μορφών)

3

Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με εταιρική νομική μορφή εταιρείας και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού (Μόνο Εταιρίες όλων των μορφών)

4

Αντίγραφα εντύπων Ε1 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα εντύπων Ε3 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα εντύπων Ε5 για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Τα παραπάνω έντυπα προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση της εταιρίας. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.

5

Αντίγραφα Ισολογισμών – Αποτελεσμάτων χρήσης για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012 με σφραγίδα της επιχείρησης και του λογιστή.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα. Για όσες επιχειρήσεις κλείνουν χρήση σε ημερομηνία διαφορετική της 31/12 των ετών ανωτέρω, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων προσαρμόζεται αντίστοιχα.

Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης απαιτείται η προσκόμιση πίνακα με διαχωρισμό ανά ημερολογιακό έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και των εξαγωγών με κατάθεση των σχετικών ισοζυγίων ανά έτος, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και τον λογιστή της επιχείρησης και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της εταιρείας.

6

Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.

7

Αντίγραφο Εντύπου Ε7 με την συνημμένη αναλυτική κατάσταση για τα οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012

Αντίγραφα Πίνακα Προσωπικού θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας των τριών τελευταίων ετών

8

Πρωτότυπες Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος και θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Προμηθευτή.

9

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επιχειρηματία ή/και των εταίρων/μετόχων της εταιρίας (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης του επιχειρηματία, των εταίρων/μετόχων και των εργαζόμενων της επιχείρησης (π.χ .πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 • Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής της επιχείρησης σε επενδυτικά προγράμματα.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κτλ).

 

10

Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί των τριών τελευταίων Οικονομικών Ετών) και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις Νέες και τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Αντίγραφο του Εντύπου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

2

Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα προσκομίζονται τα κάτωθι:

 • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.
 • Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων αυτών των χρήσεων 2010 και 2011 ανάλογα με την περίπτωση

3

Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης και αντίγραφο των τροποποιήσεων αυτού και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού όνο για τις νέες επιχειρήσεις με εταιρική μορφή).

4

Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).

5

Αντίγραφο μεταβολής εργασιών που να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).  

6

Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης (Μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις). 

7

Άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).

8

Πρωτότυπες Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος και θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Προμηθευτή.

9

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επιχειρηματία ή/και των εταίρων/μετόχων της εταιρίας (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης του επιχειρηματία, των εταίρων/μετόχων και των εργαζόμενων της επιχείρησης (π.χ .πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 • Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής της επιχείρησης σε επενδυτικά προγράμματα όνο για τις νέες επιχειρήσεις όλων των μορφών).  
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κτλ).

 

10

Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί των τριών τελευταίων Οικονομικών Ετών) και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα.

Αφήστε μια απάντηση