Πολιτική Απορρήτου

Οκτώβριος 22, 2012 / Comments (0)

Ο Σ.Ε.Γ.Ε.

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. Για αυτό τον λόγο έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου, η οποία καλύπτει την σχετική πολιτική μας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών μας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και τους παρόντες όρους.

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

ο Σ.Ε.Γ.Ε. χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εργαζόμενους του Συνδέσμου οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες προς εσάς και προς όφελός σας.

Επεξεργασία δεδομένων

ο Σ.Ε.Γ.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των μελών του και των ενδιαφερομένων που θα έρθουν σε επαφή με το Σύνδεσμο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που γνωστοποιείτε εσείς οι ίδιοι σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την χρήση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Γ.Ε.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους του Σ.Ε.Γ.Ε. (υπό την άνω ευρεία έννοια) θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης και για λόγους διεκπεραίωσης των υπηρεσιών προς τούτο δε η ενδιαφερόμενη παρέχει τη συγκατάθεσής του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από τη στιγμή που αυτή προβαίνει στη εγγραφή της στο Σύνδεσμο. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, ο Σ.Ε.Γ.Ε. δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των μελών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση των υπηρεσιών του.

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Tα δεδομένα σας θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας και για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της σχέσης μας. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας (μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στην ενότητα Επικαιροποίησης των προσωπικών πληροφοριών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κλπ.

Δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα μέσω email στο info@sege.gr:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η διαγραφή των δεδομένων σας, συνεπάγεται τη διαγραφή σας από το Σύνδεσμο.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, εγγράφως στο email info@sege.gr, χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεσης.

Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση που ο ΣΕΓΕ απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τους λόγους της απόρριψης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

Επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, μπορείτε να ελέγξετε, ενημερώσετε ή διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες επικοινωνώντας μέσω email στο info@sege.gr. Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων μέσω email στο info@sege.gr. Για την προστασία σας, θα χρειαστεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να λάβετε ανάλογα αντίγραφα. Θα πρέπει να παρέχετε τις κατάλληλες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας και άλλες σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα επανεξετάζουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Αφήστε μια απάντηση