Ερωτηματολόγιο έργου PAL Women

25 Μαΐου, 2020 / Comments (0)

Νέα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “PAL Women” (2019-1-CZ01-KA204-061118), διεξάγει έρευνα σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις.

📋 Για την ολοκλήρωση της έρευνας έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε άτομα που έχουν εργαστεί ή εργάζονται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και/ή της ενσωμάτωσης των ευάλωτων πληθυσμών Ρομά, με μεγαλύτερη έμφαση στις γυναίκες Ρομά.
📄 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό και διατίθεται ηλεκτρονικά, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, στη διεύθυνση:
⏱ Σας παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις, εκφράζοντας τις απόψεις σας σύμφωνα με την εμπειρία σας. Δε θα στοιχίσει παραπάνω από 10 λεπτά από το χρόνο σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!